Thư mục tài nguyên

Điều tra ý kiến

uwerwerwerwerwe
r123123
123123123
23123
123123

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Phú Quảng)
  • (Đinh Hải Minh)

  Sắp xếp dữ liệu

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  dqưeqưeqưeqưe

  Chào mừng quý vị đến với

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ Mở trang đăng nhập, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E6 Bài tập trắc nghiệm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Trung Quốc
  Ngày gửi: 15h:45' 03-11-2020
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 666
  Số lượt thích: 0 người
  HOT ==>>> Theo Thông tư 26-Bộ GD&ĐT về bài "Kiểm tra-đánh giá" giữa kỳ 1, 2 & cuối kỳ 1, 2 thì Bộ BT TN ANH 678 dưới đây là sự lựa chọn rất tốt cho quý thầy cô và các em học sinh vào thời điểm hiện nay!
  FULL BỘ WORD Hãy liên hệ zalo em O937-351-107
  LINK XEM THỬ:
  https://drive.google.com/drive/folders/1rZyx2Nkw77mj5LpFE_wP-TR9088FZmXk
  !!!!!!!!!! Giá rẻ cho 10Gv đầu tiên !
  ❤ Thank you!
  UNIT 3: MY FRIENDS
  I. PHONETICS
  Choose the word whose underlined part is pronounce differently from the other three in each question.
  1. A. stops B. climbs C. likes D. coughs
  2. A. hobby B. rubber C. thumb D. club
  3. A. prepare B. appearance C. cupboard D. pop
  Choose the word which has different stress pattern from the other three in each question.
  4. A. generous B. serious C. confident D. reliable
  5. A. barbecue B. zodiac C. museum D. character

  II. VOCABULARY
  Choose the word of phrase that best completes each sentence below.
  6. Nam is such a/an ______ student. He joins many clubs in my school.
  A. activity B. active C. activities D. actively
  7. My Uncle seldom smiles. He is always ________.
  A. serious B. seriousness C. series D. seriously
  8. You are such a/an ______ friend. I can trust you in everything.
  A. reliable B. reliability C. reliably D. rely
  9. My teacher always listens to our questions _______.
  A. patient B. patience C. impatient D. patiently
  10. My grandmother is ______ to everyone. She likes sharing things with others.
  A. kindness B. unkind C. kind D. kindly
  11. My best friend ______ big brown eyes and a round face.
  A. has B. does C. gets D. takes
  12. Every time when I come back home from school, my dog wages his _____
  A. tail B. neck C. nose D. toes
  13. Every evening I often sit on my dad’s wide _____ to watch TV for 30 minutes.
  A. knees B. shoulders C. arms D. feet
  14. My classmates are curious _______ my future plan.
  A. about B. on C. at D. in
  15. My brother has such a good _____. Everyone in my town loves him a lot.
  A. personality B. appearance C. face D. patience
  16. We need to study hard to prepare ______ our next exam.
  A. of B. in C. at D. for
  Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following sentences.
  17. Personality is more important than appearance.
  A. Characteristic B. Appearance C. zodiac D. date of birth
  18. I can trust my best friend in everything.
  A. rely on B. talk to C. listen to D. smile at
  Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following sentences.
  19. Nam is very independent. He lived by himself when he was 15 years old.
  A. free B. reliable C. dependable D. dependent
  20. Ha Anh always gets up early, so she is usually early for school.
  A. late B. hard C. on time D. at work

  III. GRAMMAR
  Choose the word or phrase that best completes each sentence blow.
  21. Students in my school often ____ lunch in the school canteen.
  A. will have B. have C. are having D. has
  22. When I grow up, I _____ join many clubs to help poor children.
  A. will B. am C. do D. is
  23. The train to Thanh Hoa _______ at 6am and ____ at 9am.
  A. is arriving, is leaving C. arrive, leave
  B. arrives, leaves D. are
  Logo_Vne
   
  Gửi ý kiến

  Xin chào

  dpaojd;oqwlke;qweqwe qwelqwiheqlw;jeqwe qwe;qwoje;qlwkeqlwe
  Kate08081-081f4